عربي

Menu Egypt Welatain hotline number delivery

Welatain

Welatain menu

16799

Branches

 • Welatain - Masr El Gdida
 • Welatain - Assiut
 • Welatain - El Tagmo3
 • Welatain - El Ma7la
 • Welatain - El Maadi
 • Welatain - El Mansoura
 • Welatain - El Mohandeseen
 • Welatain - El Mereland
 • Welatain - Nasr City
 • Welatain - Semouha - Alex
 • Welatain - Tanta
 • Welatain - Kafr El Sheikh
 • Welatain - Miami - Alex

Areas

 • El-Mahala - El-Mahala
 • Cairo - el-tagmo3-el-awel
 • Tanta - tanta
 • Gharbia - tanta
 • Mansoura - el-mansoura
 • Noarth-coast - Marina
 • Kafr-el-Sheikh - Kafr-el-Sheikh
 • Assuit - assuit
 • Cairo - new-cairo
 • Cairo - nasr-city
 • Cairo - El-Mohandessin
 • Cairo - maadi
 • Cairo - masr-el-gdida
 • Cairo - haram
 • Cairo - tagamo3-khames
 • Cairo - 6-October
 • Alexandria - san-stefano
 • Alexandria - Semoha
 • Alexandria - Miami

Updated on: 2018-09-22

Welatain online menu

Welatain Reviews

Add Review

We will review your request within 24 hours.Welatain Restaurant Branches

22 Nabil El Waqqad St, Ard El Golf, Heliopolis
El Madasha Tower, El Helaly St, Assyout
Plot 40, , 1st District Services Center, New Cairo
El Bahr St, El Mahalla El Kobra, El Gharbeya
7 /1 El Nasr St. Intersection Of El Laselky St, New Maadi
101 El Gomhoureya St, El Mansoura
10 El Zamalek Club Wall, Gamaet El Dewal El Arabeya St
19 El Maahad El Eshteraky St, El Merryland, Heliopolis
9 El Batrawy St. Off Abbas El Akkad St, 1st Zone,
24 Albert El Awal St, Semouha
Botros St.,Tanta
El Mohadeseen Bldgs., El Guish St, Downtown,
6 Iskandar Ibrahim St, Miami