عربي

Menu Egypt Koshray Sayed Hanafy hotline number delivery

Koshray Sayed Hanafy

Koshray Sayed Hanafy menu

16920

Areas

  • Cairo - el-matreya
  • Cairo - el-tagmo3-el-awel
  • Cairo - new-cairo
  • Cairo - masr-el-gdida
  • Cairo - hadayek kobba
  • Cairo - tagamo3-khames
  • Cairo - Down-town
  • Cairo - El-Rehab

Updated on: 2017-11-27

Koshray Sayed Hanafy menu


Koshray Sayed Hanafy Restaurant Branches 718