عربي

Menu Egypt El Menofy El Kababgy hotline number delivery

El Menofy El Kababgy

El Menofy El Kababgy menu

01147300002

Branches

  • Tagamoa El Khames
  • Hadayek El Ahram
  • Marina

Areas

  • Cairo - hadayek-el-ahram
  • 3en-el-sokhna - porto-el-sokhna
  • Noarth-coast - Marina
  • Cairo - haram
  • Cairo - tagamo3-khames

Updated on: 2019-09-25

El Menofy menu


El Menofy El Kababgy Restaurant Branches

Katameya Plaza Mall, Behind Bloom Bank