عربي

Menu Egypt El Shabrawy Gesr El Suez hotline number delivery

El Shabrawy Gesr El Suez

El Shabrawy Gesr El Suez menu

0224519300
0222564505
01012236665

Areas

  • Cairo - gesr-el-suez
  • Cairo - roxy
  • Cairo - el-nozha-el-gedida

Updated on: 2017-05-29

Elshabrawy Resturant menu

El Shabrawy Gesr El Suez Restaurant Branches